اخبار و رویداد ها - آرشیو

تفاهم نامه همکاری با فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی بین دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و فوریتهای پزشکی آبادان امضاء شد

تفاهم نامه همکاری با فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی بین دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و فوریتهای پزشکی آبادان امضاء شد

تفاهم نامه ارائه خدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی بین دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و فوریتهای پزشکی آبادان به مدت ۴ سال بسته شد.

ادامه مطلب