ریاست دانشگاه

ریاست دانشگاه

نام : منصور

نام خانوادگی : زراءنژاد

مدرک تحصیلی : دکترای علوم اقتصاد

تلفن تماس : 06153533321