ریاست دانشگاه

ریاست دانشگاه

دکتر امیر اشتری لرکی دارای دکترای تخصصی فیزیک دریا، عضو هیئت علمی با مرتبه استادیاری در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر است که حدود 20 مقاله در مجلات علمی و پژوهشی معتبر به چاپ رسانده است. وی همچنین مسئولیت‌های معاونت اداری مالی؛ فرهنگی و دانشجویی و همچنین مدیریت آموزش و برنامه‌ریزی این دانشگاه را در کارنامه کاری خود دارد.