اداره حراست

اداره حراست

وظایف و مسئولیت های اداره حراست

استقرار سیستم مناسب حفاظت فیزیکی و پرسنلی دانشگاه

ابلاغ دستورات حراستی به موسسات تابعه و واحد های اداری.

انجام اقدامات لازم در صورت بروز حوادث و سوانح و اطلاع فوری مراتب به مقامات مسئول .

تهیه و تنظیم فرمهای حراستی .

دریافت و ثبت اقدام در مورد اسناد طبقه بندی شده و توزیع و نگهداری آنها به صورت متمرکز.

دریافت و ثبت و نگهداری مکاتبات و اسناد محرمانه دانشگاه.

ارائه نظرات مشورتی به مسئولین با توجه به اطلاعات مکتسبه.

برنامه ریزی, سازماندهی, نظارت و هدایت کلیه فعالیت ها و اقدامات حراستی.

رفع نقائص, و بهبود روشهای حراستی.

همکاری و اظهار نظر در تهیه طرحهای حفاظت از تاسیسات دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای طرحهای مذبور طبق دستورات مقامات ذیصلاح .

تنظیم برنامه های مختلف بازرسی .

کنترل و نظارت بر حضور و اشتغال اتباع خارجی  در محیط دانشگاه بر اساس ضوابط مربوط .

صدور کارت شناسایی, مجوز تردد و رعایت تدابیر لازم به منظور پیشگیری از هرگونه سوء استفاده و جعل .