درخواست ایمیل دانشگاهی

فرم درخواست ایمیل دانشگاهی
 • 0
 • مشخصات متقاضی : (مشمول دانشجویان کارشناسی نمی گردد)
  1
 • نام و نام خانودگی :*فارسی
  2
 • نام و نام خانوادگی :*لاتین
  3
 • شماره دانشجویی :*(برای دانشجویان الزامی می باشد)
  4
 • تلفن همراه :*
  5
 • پسورد پیشنهادی :*(شامل ترکیب حروف و عدد و کاراکتر)
  6
 • کد ملی :*(برای دانشجویان الزامی می باشد)
  7
 • کاربر :*
  هیات علمی
  دانشجوی دکترا
  کارشناسی ارشد
  واحدهای سازمانی
  8
 • ایمیل پیشنهادی :*لاتین
  9
 • به عنوان مثال: نام ونام خانوادگی: علی احمدی
  10
 • ایمیل پیشنهادی : A.Ahmadi@kmsu.ac.ir
  11
 • ایمیل شخصی :*(یاهو ، جیمیل و ... )
  12