گروه همکاریهای علمی و بین المللی

برقراری ارتباط با سایر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی داخلی و خارجی به منظور جمع آوری اطلاعات علمی تحقیقاتی مورد نیاز و همچنین جلب همکاری آنان در زمینه های مختلف آموزشی و پژوهشی.

ترجمه نامه ها, نشریات و مدارک ارجاعی مختلف به زبانهای فارسی و خارجی مورد نیاز دانشگاه و موسسات تحقیقاتی تابعه.

تنظیم برنامه های سمینارها, کنگره ها, سمپوزیوم ها و کنفرانس های علمی و تحقیقاتی بین المللی با همکاری دفتر ریاست و روابط عمومی و دانشکده ها و همچنین پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز آن به مسئولین ذیربط.

انجام امور مربوط به بورسیه ها, فرصتهای مطالعاتی و سفرهای علمی و نظارت بر امور تحصیلی آنها با همکاری معاونت آموزشی و پژوهشی.

توزیع و تخصیص بورسیه هایی که به اعضای هیات علمی و دانش آموختگان ممتاز تعلق می گیرد.

انجام بررسی های لازم  به منظور جلب همکاری شخصیتهای علمی ایرانی مقیم خارج.

فراهم آوردن شرایط جذب دانشجویان خارجی برای مقاطع مختلف تحصیلی با همکاری گروههای آموزشی.

تشریک مساعی در برقراری ارتباط انجمنها و هیاتهای علمی دانشگاه با مجامع علمی بین المللی و دانشمندان خارجی با همکاری دفتر ریاست دانشگاه و دفتر همکاریهای علمی و بین المللی وزارت.

تهیه تفاهم نامه های همکاریهای علمی با دانشگاههای خارج از کشور و عضویت در مجامع علمی و بین المللی.

رسیدگی به امور مربوط به استادان و محققان خارجی در دانشگاه.