امور قراردادها

برنامه های انجام شده

1- اجرا و اتمام ارزیابی خرد سال1385-1386


2- اجرای طرح ارزیابی درونی در گروههای آموزشی بیولوژی دریا، فیزیک دریا و شیلات


( قراردادهای مربوطه با وزارت متبوع و همچنین گروههای آموزشی منعقد گردیده و تامین اعتبار نیز شده است و گروه ها شروع به کار نموده اند)


3- اجرای اولین کارگاه ارزشیابی درونی جهت اساتید دانشگاه در اردیبهشت 1386


4- اجرای شاخصهای عمومی ارزیابی  عملکرد که در این ارتباط اقدامات زیر انجام گردیده است:


5- تشکیل کمیته مرکزی ارزیابی عملکرد دانشگاه


6- تشکیل 9 جلسه عمومی با حضور ریاست ، معاونین و مدیران دانشگاه  در ارتباط با بهینه سازی چگونگی اجرای قوانین و آئین نامه های مرتبط با ارزیابی عمومی

عملکرد


7- تشکیل 14 گروه کاری به سرپرستی یک عضو هیات علمی و همکاری دیگر اعضاء هیات علمی در خصوص پیگیری آئین نامه های مختلف از خرداد 1386


8- ارسال کلیه بخشنامه ها و آئین نامه ها به صورت مکتوب و همچنین نرم افزاری به گروههای کاری


9- تشکیل کمیسیونها و کمیته های مختلف مطابق آئین نامه ها به عنوان مثال کمیته های زیر تشکیل شده اند


*  تشکیل کمیسیون بهره وری وتحول اداری


*  تشکیل کمیته بهره وری


*  تشکیل کمیته  تحول اداری


* تشکیل کمیته طرح ارتقای شغلی کارشناسان


10- انجام طرح تکریم ارباب رجوع مطابق قوانین


11- هماهنگی اجرای بانک اطلاعات مدیران


12- هماهنگی اجرای طرح اتوماسیون اداری


13- در خصوص آموزش و بهسازی نیروی انسانی نیز کلیات برنامه در حال تصویب می باشد و    درحال حاضر کلاس آموزش  ICDL جهت کارمندان در حال اجرا می باشد

و............


14- تهیه گزارش عملکرد تشریحی و ارسال آن به وزارت خانه


15- مشارکت در تعیین شاخصهای بهره وری


16-  وزن دهی شاخصهای اختصاصی و ارسال آن به وزارت متبوع


17- اجرای شاخصهای اختصاصی  ارزیابی عملکرد در دانشگاه


18- شرکت نماینده دانشگاه در سومین همایش ارزیابی درونی درنظام دانشگاهی( آبان1386  )


19- هماهنگی  و همکاری با بازرسان طرح تکریم ارباب رجوع


20-شرکت مدیر و کارشناس دفتر در نخستین گردهمایی مدیران دفاترنظارت و ارزیابی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور (دانشگاه اصفهان – بهمن

1386)


21-اتمام ارزشیابی اساتید و ارسال نتایج به معاونت آموزشی در بهمن 1386


22- پیگیری مداوم در جهت اجرای بندهای مربوط به طرح ارزیابی عمومی عملکرد با مدیران و معاونین محترم دانشگاه


23- هماهنگی و شرکت در 4  جلسه کمیته بهره وری که در طی این جلسات موارد زیر صورت پذیرفت:


تصویب شاخصهای بهره وری


اندازه گیری شاخصهای بهره وری


عارضه یابی شاخصها در بعد آموزشی


24- هماهنگی و شرکت در 2 جلسه کمیته تحول اداری


25-برگزاری اولین سمینار آموزشی آشنایی باتحول اداری و بهبود روشهای انجام کار و اتوماسیون اداری در 22/11/86


26-هماهنگی  و همکاری با بازرسان طرح تکریم ارباب رجوع


27- آغاز  اجرای طرح ارزیابی درونی در گروه محیط زیست


28- در راستای انجام ارزیابی عملکرد عمومی دانشگاه در خصوص اجرای محور بهبود سیستمها و روشها (احصاء ، مستند سازی ،اصلاح و بازنگری ) با کلیه واحدهای

 

دانشگاه هماهنگی به عمل آمد و  فلوچارتهای واحدهای مختلف جمع آوری گردید و جهت بحث و تبادل نظر به کمیسیون تحول اداری دانشگاه ارجاع گردید.


29- طراحی فرم های جدید ارزشیابی اساتید تحت نظارت معاونت آموزشی و پژوهشی در اسفند 1386


30- هماهنگی با سازمان سنجش آموزش کشور و تهیه CDآموزشی نرم افزار ارزیابی درونی جهت گروههای مجری طرح ارزیابی درونی


31-هماهنگی  با دبیرخانه هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان در جهت تشکیل کمیته های تخصصی زیر مجموعه هیات نظارت استانی به عنوان بازوی اجرایی


32- تشکیل اولین جلسه ارزیابی درونی گروههای آموزشی با حضور معاونت آموزشی و مدیران گروههای آموزشی و مدیر نظارت و ارزیابی با موضوع گزارش پیشرفت کار

در اسفند ماه 1386