شورای دانشگاه

- بررسی و تأیید دوره ها و رشته های آموزشی جدید و برنامه آن برای پیشنهاد به وزارت علوم, تحقیقات و فناوری.
- بررسی و تأیید برنامه های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت.
- بررسی روش های همکاری با موسسات دولتی و غیر دولتی و تدوین ضوابط برای آن.
- بررسی سالانه امکانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) دانشگاه و تعیین کمبودها و طبقه بندی نیازهای غلمی و اقدام برای تأمین آنها.
- برنامه ریزی پذیرش دانشجو براساس امکانات دانشگاه با توجه به برنامه توسعه کشور.
- بررسی مسائلی که توسط رئیس دانشگاه در دستور کار شورا قرار میگیرد.
- بررسی مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشگاه و ارائه راه حل های لازم.
- ارزیابی کلی عملکرد دانشگاه.
- بررسی و تصویب طرحها و برنامه های پیشنهادی شوراهای تخصصی.
- تدوین و تصویب آیین نامه داخلی شورا و تصویب آیین نامه کمیته های داخلی شورا.