وظایف و اختیارات رئیس دانشگاه

نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی, پژوهشی, دانشجویی, اداری و مالی, عمرانی و امور خدمات علمی و کلیه ارتباطات داخلی و بین المللی دانشگاه و هماهنگی واحدهای مختلف و پاسخگویی به مراجع ذیصلاح

تعیین خط مشی اجرایی دانشگاه در قالب سیاستهای علمی, آموزشی و پژوهشی.

هدایت فعالیتهای فرهنگی, آموزشی, پژوهشی, اداری و مالی و عمرانی دانشگاه.

ارائه گزارش سالانه دانشگاه به هیات امناء.

نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای جاری دانشگاه و پیگیری اشکالات و تخلفات احتمالی و ارجاع آنها به مقامات ذیصلاح.

مسئولیت امور مالی و اداری دانشگاه در حدود مقررات مصوب.

نصب و عزل اعضای هیات رئیسه و روسای دانشکده ها و موسسات و واحدهای وابسته و مدیران گروههای آموزشی ( با رعایت تبصره های 1 و 2 و ماده 4 آئین نامه مدیریت دانشگاهها ).

اجرای مصوبات و آئین نامه ها و بخشنامه های صادر شده از سوی وزارت علوم, تحقیقات و فناوری.

تهیه و پیشنهاد سیاستها, اهداف و خط مشی ها برای طرح در هیات امناء.

ارائه پیشنهاد تاسیس, توسعه, انحلال و ادغام واحدها به شورای دانشگاه.

ارائه پیشنهاد همکاریهای علمی با سایر موسسات آموزشی یا پژوهشی داخلی و خارجی به شورای دانشگاه.

نمایندگی حقوقی دانشگاه نزد مراجع ذیصلاح.

نظارت بر امور انضباطی دانشگاه( هیات علمی, دانشجویان, کارمندان ) در چهار چوب ضوابط و مقررات مصوب.

پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و اصلاحات اداری لازم ( با هماهنگی هیات رئیسه دانشگاه) برای اداره امور داخلی دانشگاه به هیات امناء.

پیشنهاد بودجه سالانه دانشگاه ( با هماهنگی هیات رئیسه ) به هیات امناء.

پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصت های مطالعاتی و دوره های کوتاه مدت آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج که طبق ضوابط به اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی تعلق می گیرد ( با هماهنگی هیات رئیسه ) به وزارت علوم, تحقیقات و فناوری.