وظایف و اختیارات هیات رئیسه دانشگاه

فراهم کردن زمینه های اجرایی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و     آیین نامه ها و بخشنامه های صادر شده از سوی وزارت.

پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و اصلاحات اداری لازم برای اداره امور داخلی دانشگاه به هیات امناء از طریق رئیس دانشگاه.

بررسی و ارزیابی نحوه اجرای تصمیمات هیات رئیسه و نظارت بر عملکرد واحدهای دانشگاه.

فراهم کردن زمینه مردمی کردن دانشگاه و کمک به خودکفایی دانشگاه و واحدهای وابسته.

ایجاد هماهنگی لازم بین حوزه های مختلف معاونت ها.

بررسی آیین نامه های اداری و مالی و معاملاتی دانشگاه برای طرح در هیات امناء و تهیه پیشنهادها , طرحها و برنامه هایی که باید در دستور کار هیات امناء قرار گیرد.

پیشنهاد بودجه سالانه دانشگاه به هیات امناء از طریق رئیس دانشگاه.

پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصت های مطالعاتی و دوره های کوتاه مدت آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج که طبق ضوابط به اعضاء آموزشی , پژوهشی تعلق می گیرد از طریق رئیس دانشگاه به وزارت.