وظایف و اختیارات هیأت ممیزه

رسیدگی و اظهار نظر نسب به صلاحیت علمی داوطلبان عضویت در هیات علمی دانشگاه (اعم از تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان رسمی دولت و اعضای هیات علمی پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به قطعی)

بررسی و تایید صلاحیت علمی کارشناسان آموزشی متقاضی تبدیل وضعیت به هیات علمی.

بررسی و تایید صلاحیت ارتقاء هیات علمی دانشگاه.

تهیه پیشنهادات اصلاحی دانشگاه در زمینه استخدام , اعطاء پایه,ارتقاء هیات علمی و ارائه آن به مراجع و مقامات ذیربط.

تطبیق پیشنهادات واحدها با مقررات استخدامی اعضای هیات علمی ضمن ملحوظ داشتن آئین نامه های مربوط.

رسیدگی به احتساب سابقه خدمت ,بورس‌وفرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی.

ارزیابی کیفیت انجام وظایف آموزشی و پژوهشی اعضاء هیات علمی.

رسیدگی به سایر موارد که طبق آئین نامه استخدام اعضای هیات علمی به عهده هیات ممیزه می باشد.