اهداف و وظایف اساس دانشگاه

الف-اهداف

حفظ و انتقال و پیشبرد دانش از طریق پرورش استعدادها , انجام تحقیقات و ترویج علوم به منظور کمک به تجهیز و تامین نیروی انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز کشور.

توسعه دانش بشری و رشد فن آوری و اطلاعات علمی-صنعتی.

فراهم آوردن زمینه های توسعه تحقیقات , نوآوری , انتقال و جذب تکنولوژی و برقراری ارتباط علمی و پژوهشی دانشگاه با مراکز صنعتی کشور در زمینه های خلاقیت نوآوری و بهبود کیفیت متناسب با زمان و بهره وری بیشتر از نیروی انسانی و تکنولوژی.

ب-وظایف دانشگاه

فراهم آوردن امکانات و تجهیزات آموزشی دانشجویان در رشته های مختلف علوم  مهندسی , علوم پایه , علوم انسانی و ... مطابق برنامه های مصوب علوم , تحقیقات و فناوری در مقاطع مختلف تحصیلی و متناسب با نیاز جامعه.

انجام مطالعات مداوم به منظور بهبود کمی و کیفی آموزش و پژوهش در سطح دانشگاه.

انجام خدمات آموزشی , پژوهشی و فرهنگی برای دیگر دستگاههای دولتی و خصوصی در چارچوب ضوابط  اعلام شده و با توجه به امکانات دانشگاه.

تامین و فراهم آوردن تسهیلات لازم آموزشی,پژوهشی و رفاهی برای تعلیم و تربیت دانشجویان درحد امکانات موجود.

برقراری ارتباط و همکاری متقابل علمی و آموزشی با دانشگاهها , مجامع و موسسات علمی و صنعتی , متخصص و دانشمندان داخلی و خارجی و همچنین مبادله استاد و دانشجو براساس چهارچوب سیاستهای کلی کشور و ضوابط مصوب.

تشکیل همایش ها , سمینارها و کنفرانس های علمی و آموزشی.