رشته

رشته های این دانشکده جز گروه های کشاورزی می باشد.
 

دانشکده

مقطع

رشته تحصیلی

منابع طبیعی دریا کارشناسی پیوسته مهندسی منابع طبیعی شیلات – گرایش تکثیرو پرورش آبزیان
مهندسی منابع طبیعی شیلات – گرایش بوم شناسی آبزیان
علوم و مهندسی شیلات
مهندسی منابع طبیعی – گرایش محیط زیست
علوم و مهندسی محیط زیست
کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی شیلات – گرایش تکثیرو پرورش آبزیان
مهندسی منابع طبیعی شیلات – گرایش بوم شناسی آبزیان
شیلات – گرایش فرآوری محصولات شیلاتی
زمین شناسی – گرایش زیست محیطی

محیط زیست – گرایش محیط زیست دریا

ژئومورفولوژی – هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
دکتری مهندسی منابع طبیعی شیلات – گرایش تکثیرو پرورش آبزیان
مهندسی منابع طبیعی شیلات – گرایش بوم شناسی آبزیان