رشته

رشته های این دانشکده جز گروه های کشاورزی می باشد.

دانشکده

مقطع

رشته تحصیلی

منابع طبیعی دریا

کارشناسی پیوسته

مهندسی منابع طبیعی شیلات گرایش تکثیرو پرورش آبزیان

مهندسی منابع طبیعی شیلات گرایش بوم شناسی آبزیان

علوم و مهندسی شیلات

مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست

علوم و مهندسی محیط زیست

کارشناسی ارشد

مهندسی منابع طبیعی شیلات گرایش تکثیرو پرورش آبزیان

مهندسی منابع طبیعی شیلات گرایش بوم شناسی آبزیان

شیلات گرایش فرآوری محصولات شیلاتی

زمین شناسی گرایش زیست محیطی

محیط زیست گرایش محیط زیست دریا

ژئومورفولوژی هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

دکتری

مهندسی منابع طبیعی شیلات گرایش تکثیرو پرورش آبزیان

مهندسی منابع طبیعی شیلات گرایش بوم شناسی آبزیان