گروه های آموزشی

گروه شیلات :
دکتر سید مهدی حسینی (مدیر گروه)
دکتر پرتیا کوچینین
دکتر وحید یاوری
دکتر ابراهیم رجب زاده قطرمی
دکتر سعید کیوان شکوه
دکتر مهسا حقی
دکتر سید محمد موسوی
دکتر حمید محمدی آذرم
دکتر آی ناز خدانظری
دکتر محمد ذاکری
دکتر امیر پرویز سلاطی
دکتر نسیم زنگویی
دکتر محمد خسروی


گروه محیط زیست:
مهدی مومی پور (مدیر گروه)
دکتر اولیا قلی خلیلی پور
دکتر حسین محمد عسگری
دکتر سید حسین خزائی دکتر
صدیقه بطالبلویی
دکتر حکیمه امانی پور
دکتر هیوا علمی زاده


 گروه معارف اسلامی:
آقای امانت بهبهانی