مقطع کارشناسی

ردیف

نام رشته

تعداد دانشجویان دختر

تعداد دانشجویان پسر

جمع کل

۱ محیط زیست ۷۸ ۹ ۸۷
۲ شیلات ۶۸ ۱۶ ۸۴

 

مقطع کارشناسی ارشد

ردیف

نام رشته

تعداد دانشجویان دختر

تعداد دانشجویان پسر

جمع کل

۱ شیلات- تکثیر و پرورش ۲۳ ۴

۱۹

۲

محیط زیست دریا ۱۷

۱

۱۶

۳

فراوری محصولات شیلاتی

۱۵

۲

۱۴

۴

شیلات- بوم شناسی و آبزیان ۱۵

۴

۱۱

۵

زمین شناسی

۱۵

۲

۱۱

۶

ژئومورفولوژی

۷

۷

۲۸

 

مقطع دکترا

ردیف

نام رشته

تعداد دانشجویان دختر

تعداد دانشجویان پسر

جمع کل

۱ شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان ۴ ۱۳ ۱۷
۲ شیلات-بوم شناسی آبزیان ۴ ۱ ۵