وضعیت آموزشی دانشکده منابع طبیعی دریا

مقطع کارشناسی

ردیف

نام رشته

تعداد دانشجویان دختر

تعداد دانشجویان پسر

جمع کل

1

محیط زیست

۷۸

۹

۸۷

2

شیلات

۶۸

۱۶

۸۴

مقطع کارشناسی ارشد

1

شیلات- تکثیر و پرورش

23

4

27

2

محیط زیست دریا

17

1

18

3

فرآوری محصولات شیلاتی

15

2

17

4

شیلات- بوم شناسی و آبزیان

15

4

19

5

زمین شناسی

15

2

17

6

ژئومورفولوژی

7

7

14

مقطع دکتری

1

شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان

4

13

17

2

شیلات-بوم شناسی آبزیان

4

1

5