گروه های آموزشی

گروه زیست دریا:
دکتر اسحاق زمانی (مدیر گروه)
دکتر احمد سواری
دکتر لطف اله خواجه پور
دکتر حسین ذالقرنین
دکتر بابک دوست شناس
دکتر نسرین سخایی
دکتر نگین سلامات
دکتر بیتا ارچنگی
دکتر علیرضا صفاهیه
دکتر محمدعلی سالاری علی آبادی
دکتر سیدصدرالدین قائم مقامی
دکتر رحیم عبدی
دکتر سلماز شیرعلی
دکتر سهیلا مطرودی
دکتر فائده امینی

فیزیک دریا
دکتر امیر اشتری لرکی (مدیر گروه)