رشته ها

رشته های این دانشکده جز گروه های علوم پایه می باشند.
 
دانشکده مقطع رشته تحصیلی
علوم دریایی و اقیانوسی کارشناسی پیوسته زیست شناسی  - گرایش زیست دریا
 
کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا – گرایش جانوران دریا
زیست شناسی دریا – گرایش بوم شناسی دریا
زیست شناسی دریا – گرایش آلودگی دریا
زیست شناسی دریا – گرایش گیاهان دریا  
زیست شناسی  سلولی تکوینی
زیست فناوری دریا – گرایش بیوتکنولوژی  
شیمی – گرایش شیمی دریا
علوم جانوری – بافت شناسی آبزیان
علوم دریایی و اقیانوس شناسی  - گرایش فیزیک دریا

دکتری

علوم دریایی و اقیلنوسی  - گرایش فیزیک دریا
زیست شناسی دریا – گرایش جانوران دریا
زیست شناسی دریا – گرایش بوم شناسی دریا