رشته ها

رشته های این دانشکده جز گروه های علوم پایه می باشد.

دانشکده

مقطع

رشته تحصیلی

علوم دریایی و اقیانوسی

کارشناسی پیوسته

زیست شناسی  - گرایش زیست دریا

کارشناسی ارشد

زیست شناسی دریا گرایش جانوران دریا

زیست شناسی دریا گرایش بوم شناسی دریا

زیست شناسی دریا گرایش آلودگی دریا

زیست شناسی دریا گرایش گیاهان دریا

زیست شناسی  سلولی تکوینی

زیست فناوری دریا گرایش بیوتکنولوژی

شیمی گرایش شیمی دریا

علوم جانوری بافت شناسی آبزیان

علوم دریایی و اقیانوس شناسی  - گرایش فیزیک دریا

دکتری

علوم دریایی و اقیانوسی  - گرایش فیزیک دریا

زیست شناسی دریا گرایش جانوران دریا

زیست شناسی دریا گرایش بوم شناسی دریا