وضعیت آموزشی دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی

مقطع کارشناسی

ردیف

نام رشته

تعداد دانشجویان دختر

تعداد دانشجویان پسر

جمع کل

۱

زیست دریا

۱۰۱

۱۳

۱۱۴

مقطع کارشناسی ارشد

1

زیست شناسی آلودگی

15

۴

۱۹

2

زیست شناسی بوم

15

۱

۱۶

3

زیست شناسی- جانوران

12

۲

۱۴

4

علوم جانوری- بافت

۷

۴

۱۱

5

زیست فناوری

۱۲

۲

۱۱

6

شیمی دریا

۲۱

۷

۲۸

7

شیمی دریا

4

۱۰

۱۴

8

زیست شناسی گیاهان دریا

1

-

1

مقطع دکتری

۱

زیست شناسی- جانوران دریا

۱۷

۱۲

۲۹

۲

زیست شناسی- بوم دریا

۱۳

۹

۲۲

۳

فیزیک دریا

۵

۱۱

۱۶