وضعیت آموزشی دانشکده علوم دریایی و اقیانوس شناسی در سال تحصیلی جاری

مقطع کارشناسی

ردیف

نام رشته

تعداد دانشجویان دختر

تعداد دانشجویان پسر

جمع کل

۱ زیست دریا ۱۰۱ ۱۳ ۱۱۴

 

مقطع کارشناسی ارشد

ردیف

نام رشته

تعداد دانشجویان دختر

تعداد دانشجویان پسر

جمع کل

۱ زیست شناسی آلودگی ۱۵ ۴

۱۹

۲

زیست شناسی بوم ۱۵

۱

۱۶

۳

زیست شناسی- جانوران

۱۲

۲

۱۴

۴

علوم جانوری- بافت ۷

۴

۱۱

۵

زیست فناوری

۱۲

۲

۱۱

۶

شیمی دریا

۲۱

۷

۲۸

۷

شیمی دریا

4

۱۰

۱۴

۸

زیست شناسی – گیاهان دریا 1 -

۱

 

مقطع دکترا

ردیف

نام رشته

تعداد دانشجویان دختر

تعداد دانشجویان پسر

جمع کل

۱ زیست شناسی- جانوران دریا ۱۷ ۱۲ ۲۹
۲ زیست شناسی- بوم دریا ۱۳ ۹ ۲۲
۳ فیزیک دریا ۵ ۱۱ ۱۶