مدیریت

مدیریت امور اداری و پشتیبانی

نام و نام خانوادگی: دکتر آرش امرایی

مرتبه علمی :استادیار

پست الکترونیکی:AMRAEI@KMSU.AC.IR

تلفن تماس : 06153532235