تماس با آموزش کل و برنامه ریزی

مدیریت آموزش و برنامه ریزی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 آقای دکتر اولیا قلی خلیلی پور مدیریت آموزشی و برنامه ریزی   061-53536409  
2 خانم فرشته رحمانی رئیس اداره برنامه ریزی آموزشی   061-53536409  
3 خانم زینب دریس کارشناس آموزش و برنامه ریزی   061-53536409  
4 خانم خدیجه مهدوی منش کارشناس اداره آموزش کل   061-53536409  
5 آقای عبدعلی بچاری کارمند خدمات آموزش   061-53536409  
6 آقای احمد بچاری کارشناس آموزش   061-53536409  
7 آقای عبدعلی بچاری کارمند خدمات آموزش   061-53536409  
8 خانم سهیلا رضایی اصل کارشناس خدمات آموزش   061-53536409