تماس با امور قراردادها و پاسخگوئی به شکایات

امورقراردادها و پاسخگویی به شکایات
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 آقای علی چنعانی کارشناس قرادادها 2011 061-53530557  
2 آقای حبیب عتابی کارشناس امور حقوقی 2011 061-53530557  
3 خانم پروین عباسی کارشناس امور قراردادها 2011 061-53530557