تماس با مدیریت امور حقوقی و قراردادها و پاسخگویی به شکایات

مدیریت امور حقوقی و قراردادها و پاسخگویی به شکایات
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 آقای هشام جعفری مدیریت امور حقوقی 2012 061-53532737  
2 آقای علی چنعانی کارشناس قرادادها 2011 061-53530557  
3 آقای حبیب عتابی کارشناس امور حقوقی 2011 061-53530557  
4 خانم پروین عباسی کارشناس قرارداها 2011 061-53530557