تماس با مدیریت امور حقوقی

مدیریت امور حقوقی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 آقای هشام جعفری مدیر امور حقوقی 2012 061-53532737