تماس با مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و  اجتماعی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

ایمیل

1

آقای مهدی کوراوند

مدیر فرهنگی و فوق برنامه

2503

 

 

 

2

خانم فوزیه خزایی

کارشناس فرهنگی

2505

 

 

 

3

خانم فیروزه زندی

کارشناس فرهنگی

2504

 

 

 

4

آقای علیرضا روانگرد

کارشناس سمعی و بصری

2506

 

 

 

5

آقای هادی شمس

کارشناس فرهنگی

2506

 

 

 

6

آقای محمد صالحی نژادیان

کارشناس فرهنگی

2506