تماس با مدیریت تحصیلات تکمیلی

مدیریت تحصیلات تکمیلی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر ایمیل
1 آقای دکتر کمال غانمی مدیر تحصیلات تکمیلی 2303      
2 خانم فاطمه بلاسم کارشناس تحصیلات تکمیلی 2310      
3 خانم مریم حبیب نیا کارشناس تحصیلات تکمیلی 2310