تماس با مدیریت تحصیلات تکمیلی

مدیریت تحصیلات تکمیلی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

ایمیل

1

آقای دکتر اولیاقلی خلیلی پور

مدیریت تحصیلات تکمیلی

2303

 

 

 

2

خانم فاطمه بلاسم

کارشناس تحصیلات تکمیلی

2310

 

 

 

3

خانم مریم حبیب نیا

کارشناس تحصیلات تکمیلی

2310