تماس با آزمایشگاه مرکزی

مرکز رشد 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

ایمیل

1

آقای دکتر مرتضی بختیاری

مدیریت آزمایشگاه مرکزی

 

061-53533980

 

 

2

خانم صدیقه بابادی

کارشناس آزمایشگاه

 

061-53533980