تماس با معاونت پژوهش و فناوری

معاونت پژوهش و فناوری
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر ایمیل
1 آقای دکتر حسین ذوالقرنین معاونت پژوهش و فناوری        
2 آقای حسین صالحی نژادیان           ﻣﺴﺌول دفتر معاونت