تماس با معاونت فرهنگی و اجتماعی

معاونت فرهنگی و اجتماعی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

ایمیل

1

آقای دکتر سید محمد  موسوی

معاونت فرهنگی و اجتماعی

2501

061-53534115

 

 

2

خانم عذرا فارسی

ﻣﺴﺌول دفتر معاونت

2500

061-53534115