تماس با واحد مشاوره و بهداشت

واحد مشاوره و بهداشت
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر ایمیل
1 خانم زینب محمدی مسئول مشاوره   061-53534945    
2 خانم مژگان فاضلی کارشناس مرکز بهداشت و مشاوره   061-53534945