تماس با گروه انتشارات علمی

گروه انتشارات علمی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر ایمیل
1 آقای ایمان قنواتی محمد قاسمی کارشناس پژوهشی 2215