تماس با گروه امور فنی و نظارت برطرح های عمرانی

گروه امور فنی و نظارت برطرح های عمرانی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 آقای محمد یوسفی کیا مدیریت دفتر فنی و طرح های عمرانی 2015    
2 آقای محمد قنبردزفولی        
3 آقای طرفی سرپرست دفتر فنی 2014    
4 آقای امیر برگه باد کارشناس دفتر فنی 2014    
5 خانم ثمره مسئول دبیرخانه دفتر فنی 2014