تماس با گروه امور فنی و نظارت برطرح های عمرانی

گروه امور فنی و نظارت برطرح های عمرانی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 آقای محمد قنبردزفولی مدیر طرح های عمرانی 2015    
2 آقای طرفی سرپرست دفتر فنی 2014    
3 آقای امیر برگه باد کارشناس دفتر فنی 2014    
4 خانم ثمره مسئول دبیرخانه دفتر فنی 2014