تماس با کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر ایمیل
1 خانم ثمر پورجلالی مدیریت کتابخانه مرکزی 2210      
2 خانم لیلا میثمی نژاد کارشناس کتابخانه 2111      
3 آقای علیرضا چگنی کمک کتابدار 2211