تماس با روابط بین الملل

روابط بین الملل
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر ایمیل
1 خانم دکتر پریتا کوچنین مدیر روابط بین الملل        
2 آقای بهروز یاراحمدی کارشناس روابط بین الملل