تماس با روابط بین الملل

روابط بین الملل
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر ایمیل
1 آقای دکتر سهیل سعیدیان مدیریت روابط بین الملل        
2   کارشناس روابط بین الملل