تماس با دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیات علمی

دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیات علمی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 دکتر منصور زراء نژاد ریاست هیأت اجرائی جذب      
2 دکترامیر اشتری دبیر هیأت اجرائی جذب      
3 خانم سحر دهداری سرپرست دبیرخانه  2018    
4 خانم زهرا فلاحی هیأت اجرائی جذب 2019