تماس با دانشکده منابع طبیعی دریا

دانشکده منابع طبیعی دریا

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

ایمیل

1

آقای دکتر حسین محمد عسگری

ریاست دانشکده

 

061-53534725

 

 

2

خانم الهام نیک نژاد حویزه

مسئول دفتر دانشکده

 

061-53534725

 

 

3

آقای دکتر مهدی مومی پور

معاونت آموزشی دانشکده

 

 

 

 

4

خانم دکتر حکیمه امانی پور

معاونت پژوهشی دانشکده

 

 

 

 

5

خانم نسرین سهرابی

کارشناس گروه دانشکده

 

 

 

 

6

خانم میترا حسن بیگی

کارشناس آموزشی دانشکده

 

061-53532241

 

 

7

آقای سعید دشتی فرد

کارشناس آموزشی دانشکده

 

061-53532241