تماس با دانشکده مهندسی دریا

دانشکده مهندسی دریا

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

ایمیل

1

آقای دکتر محمد اسماعیل دوست

ریاست دانشکده

 

061-53531038

 

 

2

آقای یاسر کردانی

مسئول دفتر دانشکده

 

061-53531038

 

 

3

آقای دکتر احمد حاجیوند

معاونت آموزشی دانشکده

 

 

 

 

4

آقای دکتر احمد حاجیوند

معاونت پژوهشی دانشکده

 

 

 

 

5

خانم فرشته مرزوکی

کارشناس آموزش دانشکده

 

061-53534412

 

 

6

آقای عادل قبطانی

کارشناس آموزش دانشکده

 

061-53534412

 

 

7

خانم ماجده خضریان

کارشناس گروه آموزشی دانشکده