تماس با دانشکده علوم دریائی و اقیانوسی

دانشکده علوم دریائی و اقیانوسی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

ایمیل

1

آقای دکتر امیر اشتری لرکی

ریاست دانشکده

 

061-53533322

 

 

2

غلامحسین دیناروند

مسئول دفتر دانشکده

 

 

 

 

3

آقای دکتر اسحاق زمانی

معاونت آموزشی دانشکده

 

 

 

 

4

خانم دکتر نسرین سخایی

معاونت پژوهشی دانشکده

 

 

 

 

5

خانم نسرین محمودی

کارشناس پژوهشی دانشکده

2803

 

 

 

6

خانم زهره زارع

کارشناس آموزشی دانشکده

 

061-53534723

 

 

7

آزاده محمدی

کارشناس گروه های دانشکده