تماس با دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا

دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

ایمیل

1

آقای دکتر سهیل سعیدیان

ریاست دانشکده

2900

 

 

 

2

آقای مهدی ساکی

مسئول دفتر دانشکده

2901

 

 

 

3

آقای مهندس ساسان واشنگ

معاونت آموزشی دانشکده

2301

061-53534943

 

 

4

آقای دکتر ابراهیم قاسمی

معاونت پژوهشی دانشکده

 

 

 

 

5

خانم زهرا موسوی

کارشناس آموزش دانشکده

2935

 

 

 

6

خانم محبوبه رسولی

کارشناس آموزش دانشکده

2935

 

 

 

7

خانم اسرا رهامیان

کارشناس گروه آموزشی دانشکده

 

 

 

 

8

هادی معرفی

آبدارخانه دانشکده اقتصاد

2912