تماس با پردیس خودگردان

پردیس خودگردان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

ایمیل

1

آقای دکتر کمال غانمی

رئیس پردیس خودگردان

 

 

 

 

2

آقای دکتر کمال غانمی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس