تماس با اداره نقلیه

اداره نقلیه
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر ایمیل
1 آقای عزیز آذین ﻣﺴﺌول نقلیه 2118      
2 آقای محمد دارابی ترهانی راننده 2118      
3 آقای علی آلبوعشیره راننده 2118      
4 آقای نبهان مراقی راننده 2118