تماس با اداره سکونت

اداره سکونت
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر ایمیل
1 آقای جاسم بن رشید مسئول اداره سکونت برادران 2410      
2 خانم زهرا نجفی مسئول اداره سکونت خواهران 2409