تماس با اداره رفاه

اداره رفاه
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر ایمیل
1 خانم فرزانه ادیبی سده مسئول اداره رفاه        
2 خانم سیما آرین پور کارشناس اداره رفاه 2407