تماس با اداره خدمات و فضای سبز

اداره خدمات و فضای سبز
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر ایمیل
1 آقای اسماعیل جهانگیری         مسئول خدمات و فضای سبز 2120      
2 آقای محمد عرجیانی نژاد نامه رسان