تماس با اداره حراست

اداره حراست
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1   مدیریت حراست 2021 061-53534410  
2   مسئول دفتر حراست   061-53536557  
3   مسئول حفاظت کارکنان      
4   مسئول حفاظت فیزیکی   061-53534724  
5   انتظامات درب دانشکده مهندسی دریا 2023    
6   انتظامات درب دانشکده اقتصاد 2026    
7   انتظامات درب دانشکده منابع طبیعی 2024    
8   انتظامات درب دانشکده علوم دریائی 2027    
9   درب اصلی دانشگاه 2025 061-53534940  
10   درب کوی اساتید 2028    
11   حراست درب 2 2029    
12   درب انتظامات خوابگاه شهیده مریم فرهانیان      
13   انتظامات درب خوابگاه شهید جهان آرا   061-53540185