تماس با اداره تغذیه

اداره تغذیه
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر ایمیل
1 جواد سلج محمودی کارمند تغذیه 2408 061-53534942    
2 آقای حمید یری زاده ناظر تغذیه 2418 061-53534942