تماس با اداره تربیت بدنی

اداره تربیت بدنی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر ایمیل
1 آقای مسعود خیری مدیر تربیت بدنی        
2 خانم کبری کامرانی کارشناس تربیت بدنی        
3 خانم کبری قاسمی نیا مسئول سالن ورزشی        
4 رضا دلونژاد مسئول سالن ورزشی