تماس با اداره امور عمومی و تدارکات

اداره امور عمومی و تدارکات
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر ایمیل
1 آقای علی حسن چراغی  مدیر خدمات عمومی و تدارکات 2110      
2 آقای عادل غانم کارپرداز 2110      
3 آقای حسین امیروند کارپرداز 2110      
4 آقای عدنان دریس کارپرداز 2110      
6 خانم محبوبه غفاری حسابدار 2110