تماس با اداره اموال

اداره اموال
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر ایمیل
1 آقای محمد سعید مزید پور امین اموال 2115      
2 آقای سیدهادی محمدی اصیل کارشناس اموال 2115