تماس با گروه کارآفرینی و رشد و ارتباط با صنعت

گروه کارآفرینی و رشد و ارتباط با  صنعت
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر ایمیل
1 آقای دکتر محمد خسروی زاده مدیریت ارتباط با  صنعت        
2 خانم رسا مهاجری نژاد کارشناس ارتباط با صنعت 2207      
3 خانم طاهره فاضلی کارشناس ارتباط با صنعت 2208