تماس با معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر ایمیل
1 آقای دکتر کمال غانمی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 2300 061-53534943    
2 آقای محمد رضا مرزوقی مسئول دفتر معاونت 2300 061-53534943