تماس با معاونت دانشجویی

معاونت دانشجویی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر ایمیل
1 آقای دکتر داور رضایی منش معاونت دانشجویی 2400 061-53534411    
2 خانم رباب آلبوعشیره راد مسئول دفتر معاونت 2401 061-53534411